Adatvédelmi tájékoztató

Dr. Moldován & Társa Bt.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés

Általános rendelkezések

Az adatkezelési szabályzat jelen (I.) fejezetében foglaltak a dr. Moldován Antal és Társa Háziorvosi Egészségügyi Oktató Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített neve: Dr. Moldován & Társa Bt., székhely: 5600 Békéscsaba, Zöldfa utca 21., cégjegyzékszáma: 04-06-003113, adószáma: 20855565-1-04, képviseli: Dr. Moldován Antal (an.: Kovács Ida, szül.: 1959. 10. 25.)) – a továbbiakban: Adatkezelő
által nyújtott, fogászati képalkotó diagnosztikai szolgáltatás – a továbbiakban: Szolgáltatás
igénybe vevőjére – a továbbiakban: Érintett – vonatkozó személyes adatok és különleges adatok kezelésére, feldolgozására és továbbítására vonatkozó szabályokat tartalmazza. A szabályzat tárgyát képező adatkezelés egyrészt az Adatkezelő és Érintett között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozóan kialakuló jogviszony, másrészt pedig az Adatkezelő és az Érintett számára beutalót kibocsátó orvos között fennálló jogviszony (amelynek során Adatkezelő Érintettnek, mint harmadik személy számára nyújtja a Szolgáltatást) alapján történik. Az adatkezelés sarokpontjai mindkét esetben – tekintettel arra, hogy azok alapján Érintett és Adatkezelő ügyfélkapcsolatba kerülnek egymással – azonosak, azok meghatározása a jelen adatkezelési tájékoztatóban szerepel.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett által a 2011. évi CXII. törvény − a továbbiakban: Infotv.
szerint adott írásbeli hozzájárulás azzal, hogy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény – a továbbiakban: Eüatv – rendelkezéseivel összhangban, ellenkező bizonyításig, megadottnak kell tekinteni az Érintett hozzájárulását, ha az Érintett önként fordul az Adatkezelőhöz. A beleegyezés megadása az Adatkezelő által üzemeltetett intézményben elhelyezett, aláíráskép digitalizálására alkalmas informatikai eszköz megfelelő használata útján valósítható meg.

Az adatkezelési tájékoztató jelen (I.) fejezetében foglaltak az Infotv. 20.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják oly módon, hogy minden, az adatkezeléssel kapcsolatosan ott megjelölt kérdéskörről teljes körű informálást adnak Érintett részére.

Az adatkezelés a következő, az Érintettre vonatkozó adatokra − a továbbiakban: Adatok − terjed ki:

neve;
születési helye, ideje;
állampolgársága;
lakcíme;
anyja születési neve;
társadalombiztosítási azonosító jele;

elektronikus levelezési címe;
telefonszáma;

Az Adatok kezelésének – jelen fejezet szerinti − időtartama addig tart, amíg Érintett személyes adatainak törlését, az adatkezelés megszüntetését nem kéri. Amennyiben Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, Adatkezelő az adatkezelést a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul megszünteti.

A jelen (I.) fejezet szerinti adatkezelés célja – az Eüatv. 4.§ (1) bekezdésére figyelemmel –, hogy Adatkezelő maximális színvonalon tudja nyújtani Érintett részére a Szolgáltatást.

A jelen (I.) fejezet szerinti adatkezelést és az ennek alapján történő adatfeldolgozást Adatkezelő, illetve a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek, valamint Adatkezelő esetleges, a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő partnerei jogosultak megvalósítani. Az Érintett által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat a jelen (1.7.) pontban meghatározott személyek jogosultak megismerni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében az Infotv. fogalommeghatározásai irányadóak azzal, hogy amennyiben az Eüatv. az Infotv.-től eltérő meghatározást ad, úgy az Eüatv. fogalommeghatározásai az irányadók.

Adatkezelő a http://bekesct.hu/ elérési cím alatt található honlapján – a továbbiakban: Honlap − online időpontfoglalásra biztosít lehetőséget. Amennyiben az Érintett a Honlapon az „Időpontfoglalás” menüpontra kattint, úgy azzal hozzájárul ahhoz, hogy az időpontfoglalást bonyolító elérési cím alatt található weboldal üzemeltetője az Érintett időpontfoglaláskor megadott adatait Adatkezelő részére továbbítsa, illetve azokhoz Adatkezelő hozzáférjen, az Érintett által az időpontfoglaláskor megadott e-mail címre pedig az Érintett által választott időpontról elektronikus üzenet formájában értesítést küldjön, továbbá, hogy Adatkezelő a részére ily módon továbbított adatok alapján az Érintett által választott időpontról az Érintett részére SMS üzenet formájában tájékoztatást küldjön.

Az adatkezelés módja

Az 1.2. pontban megjelölt eszközön történő aláírással Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a tájékoztató jelen (I.) fejezetében leírt módon, célból és terjedelemben Adatkezelő összegyűjtse, kezelje és továbbítsa személyes adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtásának, az általa végzett üzleti tevékenységből eredő kötelezettségei teljesítésének érdekében kezeli Érintett személyes adatait és különleges adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig az Infotv. 4.§ (2) bekezdésében

foglaltaknak megfelelően. Az adatkezelés annak minden szakaszában megfelel e célnak. Adatkezelő az adatkezelői tevékenysége során tudomására jutott Adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy, így különösen az Érintettet
– beutaló útján – Adatkezelőhöz irányító orvos részére csak abban az esetben adja át, ha ez Érintettet érdekében áll. Érintett az 1.2. pontban megjelölt eszközön foganatosított aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Érintett beutaló alapján kerül – a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó – szerződéses kapcsolatba Adatkezelővel, a beutalót kibocsátó orvos számára azok a személyes adatai és különleges adatai, amelyek a Szolgáltatás nyújtása eredményeképpen keletkeznek, képződnek fel, illetve kerülnek Adatkezelő birtokába – az Eüatv. 10.§ (2-4) bekezdéseire tekintettel –, továbbításra kerüljenek. Az adattovábbításról Adatkezelő minden esetben – az Infotv. 15.§ (2) bekezdésében, valamint az Eüatv. 28.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján – nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintettre vonatkozó adatok átadásának időpontját, az adattovábbítás – jelen (2.3.) pont szerinti – jogalapját, az adattovábbítás címzettjét, módját és az átadott adatok körének meghatározását, amely információkat az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt
(5) éves időtartamig megőrzi.

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

Adatkezelő az Adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a véletlen vagy szándékos jogosulatlan hozzáférés, károsodás, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.

Érintett lehetőségei az adatkezelés során

Érintett tájékoztatást kérhet személyes és különleges adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását – az eredetileg felvett adat megállapíthatósága megtartása mellett – az alábbi módokon:

postai úton: 5530 Vésztő, Rákóczi utca 2.
e-mail útján: bekes.cbct@gmail.com

Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt Adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától (a hozzá történő megérkezésétől) számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban huszonöt (25) napon belül írásban, közérthető formában adja meg a fentiek szerinti tájékoztatást. A tájékoztatást Adatkezelő csak az Infotv. 9.§ (1) bekezdésében valamint a 19.§-ában meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén Adatkezelő írásban közli Érintettel, hogy a felvilágosítás

megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatkezelő a személyes és különleges adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha ezt Érintett kéri, ha a kezelt adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes és különleges adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes és különleges adat törlését kizárta.

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A személyes adatok és különleges adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére huszonöt (25) nap áll Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, megjelölésről és a törlésről Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az Adatot adatkezelés céljára továbbította. Adatkezelő az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Érintett jogos érdekét nem sérti.

Érintett tiltakozhat személyes és különleges adatának kezelése ellen, ha a személyes és különleges adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától (Adatkezelőhöz történő megérkezésétől) számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, annak

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Érintettet írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést − beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is − megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Érintett az Adatkezelő fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Érintett − a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül − bírósághoz fordulhat.

Érintett a jogainak megsértése esetén − valamint a 3.9. pontban szabályozott esetben − Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződéses jogviszonyt megelőzően végzett adatkezelés

Általános rendelkezések

Az adatkezelési tájékoztató jelen (II.) fejezetében használt megnevezések, rövidítések, hivatkozások kizárólag a jelen (II.) fejezet vonatkozásában alkalmazhatók.

A jelen (II.) fejezet szerinti adatkezelés azon személyek − a továbbiakban: Érintettek − személyes adatainak kezelését jelenti, akik a Dr. Moldován & Társa Bt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Zöldfa utca 21., cégjegyzékszáma: 04-06-003113, adószáma: 20855565104, képviseli: Dr. Moldován Antal (an.: Kovács Ida, szül.: 1959. 10. 25.)
) – a továbbiakban: Adatkezelő – által nyújtott, fogászati képalkotó diagnosztikai szolgáltatás – a továbbiakban: Szolgáltatás – potenciális igénybe vevőinek, így Adatkezelő lehetséges ügyfeleinek minősülnek.

Az adatkezelési tájékoztató jelen (II.) fejezetében foglaltak az Infotv. 20.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják.

Az adatkezelési tájékoztató jelen (II.) fejezete alapján végzett adatkezelés az Infotv. 6.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott jogalap szerint történik figyelemmel arra, hogy a jelen (II.) fejezet szerinti adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, jelesül a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás alapján kialakított ügyfélszerzés megvalósítása érdekében történik.

Az adatkezelés a következő, az Érintettre vonatkozó adatokra − a továbbiakban: Adatok − terjed ki: Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe,

Az Adatok kezelésének – jelen fejezet szerinti − időtartama addig tart, amíg Érintett személyes adatainak törlését, az adatkezelés megszüntetését nem kéri, illetőleg addig, amíg Adatkezelő és Érintett között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában nem jön létre jogviszony, illetőleg ügyfélkapcsolat.

A jelen (II.) fejezet szerinti adatkezelést és az ennek alapján történő adatfeldolgozást Adatkezelő, illetve a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek, valamint Adatkezelő esetleges, a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő partnerei jogosultak megvalósítani. Az Érintett által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat a jelen (1.7.) pontban meghatározott személyek jogosultak megismerni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében az Infotv. fogalommeghatározásai irányadóak azzal, hogy amennyiben az Eüatv. az Info tv.-től eltérő meghatározást ad, úgy az Eüatv. fogalommeghatározásai az irányadóak.

Adatkezelő a http://bekesct.hu elérési cím alatt található honlapján – a továbbiakban: Honlap − online időpontfoglalásra biztosít lehetőséget. Amennyiben az Érintett a Honlapon a
„Időpontfoglalás” menüpontra kattint, úgy azzal hozzájárul ahhoz, hogy az időpontfoglalást bonyolító elérési cím alatt található weboldal üzemeltetője az Érintett időpontfoglaláskor megadott adatait Adatkezelő részére továbbítsa, illetve azokhoz Adatkezelő hozzáférjen, az Érintett által az időpontfoglaláskor megadott e-mail címre pedig az Érintett által választott időpontról elektronikus üzenet formájában értesítést küldjön, továbbá, hogy Adatkezelő a részére ily módon továbbított adatok alapján az Érintett által választott időpontról az Érintett részére SMS üzenet formájában tájékoztatást küldjön.

Az adatkezelés módja

Az Infotv. 6.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint, Adatkezelő az adatkezelési tájékoztató jelen (II.) fejezetében leírt módon, célból és terjedelemben jogosult arra, hogy összegyűjtse, kezelje és továbbítsa az Érintett 1.5. pontban megjelölt adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtásának, az általa végzett üzleti tevékenységből eredő feladatai teljesítésének érdekében kezeli Érintett személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig az Infotv. 4.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az adatkezelés annak minden szakaszában megfelel e célnak. Adatkezelő az adatkezelői tevékenysége során tudomására jutott adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak az üzleti tevékenységének továbbfejlesztése és szélesítése, valamint az Érintettel való szerződéskötés előkészítése vagy az ügyfélkapcsolat kialakítása érdekében – az Eüatv. 10.§ (2-4) bekezdéseire figyelemmel – továbbítja. Adatkezelő az esetleges adattovábbításról minden esetben – az Infotv. 15. § (2) bekezdésében, valamint az Eüatv. 28.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján – nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintettre vonatkozó Adatok átadásának időpontját, az adattovábbítás – jelen (2.3.) pont szerinti – jogalapját, az adattovábbítás címzettjét és az átadott adatok körének meghatározását, amely információkat

az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt (5) éves időtartamig megőrzi.

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

Adatkezelő az Adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, károsodás, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.

Érintett lehetőségei az adatkezelés során

Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását – az eredetileg felvett adat megállapíthatósága megtartása mellett – az alábbi módon:

Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától (Adatkezelőhöz való megérkezésétől) számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban huszonöt (25) napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatást Adatkezelő csak az Infotv. 9.§
bekezdésében valamint a 19.§-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén Adatkezelő írásban közli Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha ezt Érintett kéri, ha a kezelt adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes és különleges adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes és különleges adat törlését kizárta.

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A személyes és különleges adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére huszonöt (25) nap áll Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, megjelölésről és a törlésről Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az Adatot adatkezelés céljára továbbította. Adatkezelő az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Érintett jogos érdekét nem sérti.

Érintett tiltakozhat személyes és különleges adatának kezelése ellen, ha a személyes és különleges adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától (Adatkezelőhöz való megérkezésétől) számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Érintettet írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést − beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is − megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Érintett az Adatkezelő fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Érintett − a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül − bírósághoz fordulhat.

Érintett a jogainak megsértése esetén − valamint a 3.9. pontban szabályozott esetben − Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő honlapján regisztráló orvosokra vonatkozó tájékoztatás

Általános rendelkezések

A jelen (III.) fejezet szerinti adatkezelés azon orvosok − a továbbiakban: Érintettek − személyes adatainak kezelését jelenti, akik a Dr. Moldován & Társa Bt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Zöldfa utca 21.

., cégjegyzékszáma: 04-06-003113, adószáma: 20855565104, képviseli: Dr. Moldován Antal (an.: Kovács Ida, szül.: 1959. 10. 25.) – a továbbiakban: Adatkezelő – http://bekesct.hu elérési cím alatt található honlapján – a továbbiakban: Honlap − a
„Regisztráció” lehetőséget választják.

Az adatkezelési tájékoztató jelen (III.) fejezetében használt megnevezések, rövidítések, hivatkozások kizárólag a jelen (III.) fejezet vonatkozásában alkalmazhatók.

Az adatkezelési tájékoztató jelen (III.) fejezetében foglaltak az Infotv. 20.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az Érintett az 1.1. pont szerinti regisztráció esetén az ott szereplő adatok megadásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő munkatársa vele az ott megadott elérhetőségek bármelyikén felvegye a kapcsolatot, és személyes találkozót kezdeményezzen.

Az jelen (III.) fejezet 1.5. pontja szerinti hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelés a következő, az Érintettre vonatkozó adatokra − a továbbiakban: Adatok − terjed ki: Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe.

Az Adatok kezelésének – jelen fejezet szerinti − időtartama addig tart, amíg Érintett személyes adatainak törlését, az adatkezelés megszüntetését nem kéri.

A jelen (III.) fejezet szerinti adatkezelést és az ennek alapján történő adatfeldolgozást Adatkezelő, illetve a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek valamint Adatkezelő esetleges, a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő partnerei jogosultak megvalósítani. Az Érintett által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat a jelen (1.10.) pontban meghatározott személyek jogosultak megismerni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében az Infotv. fogalom-meghatározásai irányadóak.

. Az adatkezelés módja

Az Infotv. 6.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint, Adatkezelő az adatkezelési tájékoztató jelen (III.) fejezetében leírt módon, célból és terjedelemben jogosult arra, hogy összegyűjtés, kezelje és továbbítsa az Érintett 1.8. pontban megjelölt adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtásának, az általa végzett üzleti tevékenységből eredő feladatai teljesítésének érdekében kezeli Érintett személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig az Infotv. 4.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az adatkezelés annak minden szakaszában megfelel e célnak. Adatkezelő az adatkezelői tevékenysége során tudomására jutott adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak az üzleti tevékenységének továbbfejlesztése és szélesítése, valamint az Érintettel való szerződéskötés előkészítése vagy a kapcsolatfelvétel kialakítása érdekében továbbítja. Adatkezelő az esetleges adattovábbításról minden esetben – az Infotv. 15. § (2) bekezdésében, valamint az Eüatv. 28.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján – nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintettre vonatkozó Adatok átadásának időpontját, az adattovábbítás – jelen (2.8.) pont szerinti – jogalapját, az adattovábbítás címzettjét, módját és az átadott adatok körének meghatározását, amely információkat az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt (5) éves időtartamig megőrzi.

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

Adatkezelő az Adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a véletlen vagy szándékos jogosulatlan hozzáférés, károsodás, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.

. Érintett lehetőségei az adatkezelés során

Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását – az eredetileg felvett adat megállapít hatósága megtartása mellett – az alábbi módon:

Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától (Adatkezelőhöz való megérkezésétől) számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban huszonöt (25) napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatást Adatkezelő csak az Infotv. 9.§
bekezdésében valamint a 19.§-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén Adatkezelő írásban közli Érintettél, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha ezt Érintett kéri, ha a kezelt adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes és különleges adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes és különleges adat törlését kizárta.

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A személyes és különleges adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére huszonöt (25) nap áll Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, megjelölésről és a törlésről Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az Adatot adatkezelés céljára továbbította. Adatkezelő az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Érintett jogos érdekét nem sérti.

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától (Adatkezelőhöz való megérkezésétől) számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Érintettet írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést − beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is − megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Érintett az Adatkezelő fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha

Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Érintett − a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül − bírósághoz fordulhat.

Érintett a jogainak megsértése esetén − valamint a 3.9. pontban szabályozott esetben − Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A marketingcélú adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Adatkezelő az I. fejezet rendelkezései szerint Érintettnek minősülő személyek részére – az Érintett által adott hozzájárulás esetén – az Adatkezelő által meghatározott időpontokban az Érintett által megadott telefonszámra marketing célú SMS értesítést küld.

Az Érintett a jelen (IV.) fejezet 1. pontjában meghatározott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az jelen (IV.) fejezet szerinti adatkezelésre – az I. fejezet 1.4., 1.6. és 1.9. pontjában foglaltak kivételével – egyebekben az I. fejezet rendelkezési alkalmazandók.

Az adatkezelés a következő, az Érintettre vonatkozó adatokra − a továbbiakban: Adatok − terjed ki: Érintett telefonszáma.

A jelen (I.) fejezet szerinti adatkezelés célja, hogy Érintettél a színvonalas ügyfélkapcsolat megőrzése érdekében kapcsolatot tartson.